OREANDA-NEWS. October 08, 2015.In compliance with Clause 2 of Article 18926 of the Federal Law ‘On Insolvency (Bankruptcy)’ and due to the revocation of the banking licence from the Moscow-based credit institution Commercial Bank INVESTRASTBANK, joint-stock company (Bank ITB JSC) (Bank of Russia Registration No. 3128, date of registration — 19 October 1994 (Order No. OD-2658, dated 6 October 2015) the Bank of Russia took a decision (Order No. OD-2659, dated 6 October 2015) to appoint from 6 October 2015 a provisional administration to manage the credit institution Commercial Bank INVESTRASTBANK, joint-stock company, for a term in accordance with the Federal Law ‘On Insolvency (Bankruptcy)’ until the arbitration court adjudication on the recognition of bankruptcy and initiation of bankruptcy proceedings (appointment of a receiver) or until the arbitration court adjudication on the appointment of a liquidator becomes valid.

Svetlana Demina, chief economist of the section of liquidated credit institutions of the Supervision Division of the Bank of Russia Main Branch for the Central Federal District, has been appointed as a head of the provisional administration of the credit institution Commercial Bank INVESTRASTBANK, joint-stock company.

The provisional administration of the credit institution Commercial Bank INVESTRASTBANK, joint-stock company, also includes: T.I. Kislyakova, A.G. Zozulinskaya, P.S. Musayeva, A.V. Zotov, S.V. Vasitsyna, O.V. Tamanova, S.A. Tokmakova, O.N. Pishcheva, K.A. Leushkina, A.Ye. Karnaukhov, T.V. Veselova, N.V. Pavlov, V.O. Kopylov, N.G. Pytel, L.N. Belozerova, M.A. Lukisha, Z.M. Bashkirova, V.A. Zhurlov, A.B. Batyrev, Ye.I. Sazanova, Ye.N. Firyulina, I.V. Danilina, G.A. Tipikina, R.V. Rulev, I.Ye. Smirnova, V.N. Nikiforov, Ye.V. Ryleyeva, Yu.R. Lisitsyn, Ye.S. Bondarchuk, Ye.A. Krayeva, A.V. Yarkov, I.A. Dolgopolova, V.P. Vysotskaya, Ye.S. Lonshakova, O.A. Kuznetsova, N.A. Gafner, G.M. Tomissar, I.V. Salmina, M.A. Batayev, M.A. Leonova, M.V. Bayanov, S.V. Pavlov, A.Yu. Arbuzova, L.V. Oderaka, I.P. Strokov, Ye.V. Zapevalova, A.V. Vasilyev, I.A. Allyamov.